System Dozoru Elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego

Co to jest System Dozoru Elektronicznego (SDE)?

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbywanie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę skazanego nadajnika radiowego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania.

System Dozoru Elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE należy dołączyć zgodę osób dorosłych wspólnie zamieszkujących, a także harmonogram wykonywania kary. Harmonogram powinien zawierać propozycje dla Sądu w jakie dni, w jakich godzinach i w jakim celu skazany chciałby opuszczać miejsce zamieszkania. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca odbywania kary na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie. Sąd udziela zgody na przebywanie poza miejscem zamieszkania z konkretnych powodów: jak praca, opieka nad członkami rodziny, terapia itp.

Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Kto może skorzystać z Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanemu:

  • posiadającemu określone miejsce stałego pobytu,
  • zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących,

jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego, umożliwiające funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej "warunkami technicznymi". Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.

Udzielenie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji dotyczących dozoru elektronicznego znajduje się na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosku wraz z oświadczeniem o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wzory te znajdują się w również Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Koszalinie, u kuratorów zawodowych oraz w każdym zakładzie karnym.

Rejestr zmian dla: System Dozoru Elektronicznego