Stali mediatorzy

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1832 i 436.

Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stałych mediatorów sądowych określa:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133);
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 roku - w sprawie prowadzenia list stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się:

 1. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 2. dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji),
 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację,
 4. oświadczenie o ukończeniu 26 lat,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku,
 8. oświadczenie o znajomości języka polskiego,
 9. oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. kwestionariusz osobowy.

Rejestr zmian dla: Stali mediatorzy