Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna (RODO) – Sąd Okręgowy w Koszalinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Okręgowy w Koszalinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.
 2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych poza systemami teleinformatycznymi jest Sąd Okręgowy w Koszalinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
 3. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się następujących przepisów RODO: art.14 (obowiązek informacyjny), art. 15 (prawo dostępu do treści swoich danych), art. 16 (prawo do sprostowania danych) - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania), art.17 (prawo do usunięcia danych), art. 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania danych) i art. 19 (obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych), art.20 (prawo do przenoszenia danych) i art.21 (prawo do wniesienia sprzeciwu). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) jest Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie albo Dyrektor tego Sądu, każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji.
 5. Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie urzędują w siedzibie Sądu w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.
 6. Dane kontaktowe administratorów danych, o których mowa w pkt. 4:
 7. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Sąd Okręgowy w Koszalinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej sprawuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie urzędujący w siedzibie Sądu w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163.
 8. Dane kontaktowe Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:
 9. W zakresie danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej.
 10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c lub e RODO.
 12. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Koszalinie odbywa się w celu:
  1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  2. zatrudnienia w sądzie,
  3. świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  4. prowadzenia zamówień publicznych,
  5. prowadzenia działalności finansowej,
  6. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  7. udostępniania informacji publicznej,
  8. udzielania informacji uprawnionym osobom,
  9. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  10. wykonywania zadań Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie w ramach działalności administracyjnej.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Koszalinie.
  W zakresie i granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) posiadają Państwo następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  2. liprawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  3. prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  7. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 14. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy postępowań sądowych, a więc sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 16. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
Opublikowano Klauzulę informacyjną (RODO).
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Wersja pierwotna.