Mediacje w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz. 591).

Do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie mediatorów,
 8. została wpisana do wykazu.

Do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:

 1. mediacji,
 2. resocjalizacji,
 3. poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
 4. diagnozy psychologicznej,
 5. profilaktyki przestępczości,
 6. ochrony wolności i praw człowieka.

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Koszalinie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy, CV,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
 4. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 5. oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. dokumenty obrazujące posiadane wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
Zaktualizowano wykaz dokumentów i druki oświadczeń.