Mediacje w sprawach karnych

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Dz.U.2015.716).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są wykazać, iż spełniają wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. (Dz.U z 2015r. poz. 716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. została wpisana do wykazu.

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

 1. Zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka.
 2. Zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki.
 3. Posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
 4. Została wpisana do wykazu.

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 5. oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 8. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzanie postępowań mediacyjnych,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.
 6. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
Zaktualizowano wykaz dokumentów i druki oświadczeń.