Mediacje w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1832 i 436.

Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne.

Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

Mediatorami (zwłaszcza w sprawach rodzinnych) mogą być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach cywilnych powinna:

Zwrócić się do organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w zakresie mediacji lub do uczelni, prowadzącej listy mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediacje w sprawach cywilnych