Koszty sądowe - wyciąg

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. 2019.785) określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych (cała ustawa do pobrania poniżej).

Jak dzielimy opłaty?

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 • Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
  Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
 • Opłata stosunkowa: w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych.
 • Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
  Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego oraz
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zwolnienia od kosztów sądowych (reguluje art. 94 i nast.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 1. o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
 6. o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z 2015 r. poz. 373 i 524 oraz z 2018 r. poz. 1716);
 7. o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego;
 8. wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
 9. o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;
 10. komornika o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Tabele opłat

Tabela opłat w częściach ułamkowych:

Rodzaj sprawWysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew spełniający przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym 1/4

- interwencja uboczna;
- zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
- wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

1/5
Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2
Opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4
Uwagi: Powyższa opłata, nie może wynosić mniej niż 30 złotych.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw:

Rodzaj pismaWysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;
 2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, mediatora, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią
 5. należności świadka.
100 zł
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 100 zł
apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu; 100 zł
wniosek o zabezpieczenie dowodu; 100 zł
uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem; 300 zł
uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem; 300 zł
wniosek o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym; 200 zł
skarga na czynności komornika; 50 zł
zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej; 100 zł
Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.
W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego:

Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwód 600 zł
separacja 600 zł
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł
ochrona niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym 600 zł
Uwaga: W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł
unieważnienie małżeństwa 200 zł
rozwiązanie przysposobienia 200 zł
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
unieważnienie uznania dziecka 200 zł
ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej 200 zł
naruszenie posiadania 200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni 200 zł
ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni 200 zł
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł
separację na zgodne żądanie małżonków 100 zł
zniesienie separacji 100 zł
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego 100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1.000 zł
jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł

Sprawy gospodarcze:

Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwiązanie spółki 5.000 zł
wyłączenie wspólnika ze spółki 5.000 zł
uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgomadzenia spółki 5.000 zł
stwierdzenie nieważności uchwały współników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki 5.000 zł
ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki 5.000 zł
sprawy z zakresu ochrony środowiska 100 zł
sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1.500 zł
sprawy o unieważnienie przetargu 1.500 zł

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

Rodzaj sprawyWysokość opłaty
prawo pracy (opłata pobierana od pracodawcy) - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 30 zł
prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową
zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (nie stosuje się przepisu do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych 30 zł
Wnioski o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem:
 • sprawy z zakresu prawo pracy – jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.
  W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia.
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - nie pobiera się opłaty.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
rozgraniczenie nieruchomości 200 zł
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej 100 zł
ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania 100 zł
rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej 100 zł
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2.000 zł
zniesienie współwłasności 1.000 zł
jeżeli wniosek o zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 200 zł
jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału nie mniej niż 100 zł
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł
- niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł
o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
założenie księgi wieczystej 100 zł
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 100 zł
odłączenie nieruchomości lub jej części 100 zł
sprostowanie działu I-O 100 zł
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 100 zł
dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy 100 zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata 100 zł
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
stwierdzenie nabycia spadku 100 zł
zabezpieczenie spadku 100 zł
sporządzenie spisu inwentarza 100 zł
odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 100 zł
apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 100 zł
wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu 100 zł
wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu 100 zł
wniosek o dział spadku 500 zł
jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł
wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1.000 zł
a jeżeli ww. wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności 600 zł

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 500 zł
wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym 250 zł
zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 250 zł
jeżeli ww. wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców 500 zł
wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 300 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 250 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców 150 zł
wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 150 zł
wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 150 zł
w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą
skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100 zł
inne wnioski niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł
zmiana wpisu w rejestrze zastawów 100 zł
wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 100 zł
przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego 40 zł
uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 100 zł

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 zł
umorzenie utraconego dokumentu 200 zł
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 100 zł
wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia 100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
wniosek udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia 100 zł
wniosek o wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym 100 zł
wniosek o uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59) 100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 200 zł
ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela 200 zł
przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności,  której inna osoba nie może za dłużnika wykonać 200 zł
nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 200 zł
nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu 50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki 50 zł
ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości 50 zł
umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono 50 zł
wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł
wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000 zł
wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 50 zł
uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 50 zł
wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego 50 zł
ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 50 zł
zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 50 zł
zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności 50 zł
wniosek o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania 150 zł
zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego niewymienione powyżej 150 zł

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym:

Rodzaj wnioskuWysokość opłaty
ogłoszenie upadłości 1.000 zł
wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego 1.000 zł
wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 1.000 zł
zarzuty przeciwko planowi podziału 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę układu 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego 100 zł
wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 100 zł
wniosek upadłego przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym 100 zł

Opłaty kancelaryjne:

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie aktWysokość opłaty
 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
 • zaświadczenie
20 zł
- za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 zł
- za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii
wniosek o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 20 zł
- za każdy wydany informatyczny nośnik danych

Rejestr zmian dla: Koszty sądowe - wyciąg

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
Zaktualizowano tabele opłat.