Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 21 lipca 2021 r. nr A.0210-41/21

Zarządzenie

Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 21 lipca 2021 r. nr A.0210-41/21

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 2072) oraz § 21 ust. 7 w zw. z § 21 ust. 6 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. MS z 2019, poz. 138 ze zm.) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i sądach rejonowych okręgu koszalińskiego lepszej efektywności postępowania sądowego zarządzam wysyłanie pism sądowych, o których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, zamieszczonych w sądowym systemie teleinformatycznym, bez podpisu własnoręcznego.

§ 2

Pisma sądowe zamieszczone w sądowym systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane, w których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, a w razie przesłania odpisu orzeczenia pismo przewodnie, przy którym przesyłany jest odpis, powinny zawierać wskazanie danych osoby, która podpisałaby pismo. W ww. przepadkach nie stosuje się wymogu zamieszczenia pieczęci urzędowej oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, a także wymogu podpisania pozostawionej w aktach kopii wysyłanego pisma.

§ 3

W przypadku wysyłania pism, o których mowa w § 4 należy opatrywać te pisma informacją o następującej treści: ,.Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym”.

§ 4

Określa się katalog pism możliwych do wysłania bez podpisu własnoręcznego:

  1. pisma sądowe, o których mowa w załączniku numer 3 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  2. zarządzenia,
  3. orzeczenia oraz orzeczenia z uzasadnieniami, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  4. protokoły.

§ 5

Przepis § 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przepisy szczególne ustaw bądź rozporządzeń wymagają zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym oraz dla przypadków wydawania odpisów i wypisów na wniosek uprawnionych osób.

§ 6

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 listopada 2019 r. nr OA-0210-20/19 w sprawie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i sądach rejonowych okręgu koszalińskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 21 lipca 2021 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 21 lipca 2021 r. nr A.0210-41/21